Voorwaarden

Maak een afspraak 0486 - 413364

FysioHerpen hecht sterke waarde aan een veilige en prettige werk- en behandelomgeving voor zowel cliënten als bezoekers en medewerkers. Om te kunnen komen tot deze omgeving zijn de volgende reglementen van kracht.

Huisregels

 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn!
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen?
 • Gepaste sportkleding bij het trainen is gewenst. Het is niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam te trainen (fysiotherapie).
 • Lectuur is eigendom van de praktijk. Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat?
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel (BHV) of de hiertoebevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Cliënten die een niet-reanimeren verklaring hebben dienen dit bij start van de eerste behandeling aan de behandelaar kenbaar te maken. Zelfstandig trainen (fysiotherapie)De volgende regels zijn van toepassing bij zelfstandig trainen:
  • Zelfstandig trainen vindt alleen plaats volgens afspraak, na overleg met en instructie door uw therapeut en volgens een opgesteld plan / schema.
  • Maak het apparaat na gebruik schoon met uw handdoek of met de daarvoor aanwezigedoekjes voor de cliënten die na u komen.
  • Indien u uw kinderen meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
  • Gebruikt materiaal (egels, halters, ballen, etc ) dient na gebruik opgeruimd te worden.

Behandelreglement en bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt is er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • Wij hanteren de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Vanuit de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg zijn wij verplicht naar uw legitimatie te vragen, uw wettelijke identiteitsdocument in een landelijke database te controleren (WID-controle) en in ons systeem te registreren. Dit om fraude te voorkomen.
 • Voor kinderen tot 14 jaar geldt geen legitimatieplicht van het kind. In dat geval wordt om het identiteitsdocument van een van de ouders gevraagd, dat wordt ingevoerd in ons systeem.
 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven. Zo niet, dan gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het onderzoek en het daarna met u besproken behandelplan.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij oefen- en groepstherapie kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Uw therapeut vraagt om uw toestemming met betrekking tot informatie-uitwisseling aan de bij u betrokken (externe) zorgprofessionals. Denk aan: huisarts, specialist, jeugdarts, school etc. Geeft u duidelijk aan wat uw wensen zijn. Deze worden vastgelegd in de behandelovereenkomst die wordt getekend voor aanvang van de eerste behandeling.
 • Er is geen einddatum gekoppeld aan de geldigheid van de behandelovereenkomst. Wenst u de behandelovereenkomst te beëindigen of wijzigingen hierin aan te brengen, dan verzoeken wij u dit met uw therapeut te bespreken.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De behandelaar, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen.
 • Indien een cliënt ontevreden is over het handelen van de therapeut, kan ten alle tijden van therapeut worden gewisseld.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • De cliënt houdt zich aan de gemaakte afspraken t.a.v. oefeningen, teneinde de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
 • In geval van huisbezoeken is de afgesproken tijd een indicatie. Door onvoorziene reistijd kan het zijn dat de therapeut een kwartier eerder of later arriveert.

Cliënttevredenheid

 • Na afronding van uw behandeltraject ontvangt u via e-mail een cliënttevredenheidsonderzoek (volgens de PREM of CQ methode). De firma QDNA verstuurt dit onderzoek namens ons en inventariseert (anoniem) de resultaten. U doet ons een groot plezier als u deze digitale vragenlijst invult. De uitkomst van deze evaluatie bepaalt in toenemende mate waar zorgverzekeraars hun zorg inkopen. Daarnaast gebruiken wij uw feedback om onze zorgverlening waar nodig te verbeteren. Meer informatie vindt u op www.qdna.nl. Namens ons hele praktijkteam: hartelijk dank voor het invullen!
 • Wenst u dit onderzoek niet te ontvangen, maak dit dan kenbaar bij uw therapeut of de praktijkassistente.Tevreden? Laat ook online een recensie achter
  • Bent u tevreden met de behandeling door uw therapeut? Wij vinden het erg fijn als u dit voor ons (online)met anderen wilt delen.Dit kan bijvoorbeeld door een review (recensie) achter te laten bij Google Bedrijf of via Zorgkaart Nederland of facebook.

Klachtenregeling

Al onze medewerkers doen hun uiterste best om u tevreden te stellen. We beseffen echter dat het toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent. We hopen dat u het aan ons kenbaar maakt, wanneer u niet tevreden bent. Het biedt ons namelijk niet alleen de mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen, maar biedt ons ook de mogelijkheid om de kwaliteit en klantgerichtheid van onze praktijk te verbeteren.
Er bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de betrokken fysiotherapeut. We hopen dat een persoonlijk gesprek tot een bevredigende oplossing leidt. Wanneer dit niet het geval is, of wanneer u de klacht liever niet aan de betrokken fysiotherapeut voorlegt, kan de klacht bij een andere medewerker of bij de praktijkhouder ingediend worden.

Uiteraard wordt elke klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Elke actie naar aanleiding van de klacht zal in goed overleg ondernomen worden.
U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. We zullen u op de hoogte houden van de status van de afhandeling van de klacht.
Wij wijzen u op het tijdig indienen van de klacht, zodat snel en adequaat aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Wanneer een klacht een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, kunnen we deze helaas niet meer in behandeling nemen.
Wij streven ernaar om klachten binnen een periode van 6 weken na indiening van de klacht naar tevredenheid af te handelen.
Wij dragen zorg voor een registratie van het aantal klachten die ingediend zijn, de aard van de ingediende klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het KNGF. Zie de website van het KNGF voor meer informatie: http://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html

Bel voor een afspraak

0486-413364

Mail voor een afspraak

info@fysioherpen.nl

Plan afspraak in onze agenda

Afspraak planner